E-Book: Islam Radikal

- March 30, 2018
E-Book: Islam Radikal, Omah1001

Islam Radikal: Telaah Kritis Radikalisme Dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS. Buku ini adalah sebuah proyek ilmiah Al-Azhar yang ditulis berdasarkan landasan-landasan yang otentik, ilmiah dan detail. la merupakan rangkuman dati pendapat, teori dan konsep yang menjadi dasar pemikiran aliran-aliran politik yang menisbatkan diri mereka kepada Islam dalam kurun waktu selama delapan puluh tahun terakhir. Buku ini ditulis sebagai bentuk tanggungjawab untuk menjelaskan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang agama Islam, serta menjaga Al-Quran dari pemahaman-pemahaman yang absurd dan menyimpang.

Sejak delapan puluh tahun terakhir ini, kita disuguhkan banyak pandangan keagamaan yang diniatkan untuk berkhidmah kepada syariat Islam, dengan semangat untuk memperjuangkannya dan dirancang untuk digenerasikan. Mereka menciptakan metode berpikir sendiri dan menisbatkan sejumlah pandangannya’ kepada syariat Islam. Mereka menawarkan sejumlah teori dan metodologi, menulis buku dan berbagai artikel, merangkai puisi dan menulis karya sastra lainnya, serta menerbitkan surat kabar dan tabloid. Begitu banyak persoalan atau peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat yang mereka respon,di tengah tragedi-tragedi sejarah yang memilukan, peristiwa-peristiwa yang rancu dan sumber-sumber informasi yang saling berbenturan.

Silahkan download buku pdfnya di sini.